Monthly Archives: March 2012

waffles and coffee

My class started two hours ago, yet Mamdhu and I decided not to hurry. We were having such a great time devouring waffles, buttermilk toast and coffee.

I read To the Lighthouse by Virginia Woolf while Mamdhu checked out how secure the cafe’s wi fi is.

I wish all mornings are this leisurely and we could take as long as we want to finish our coffees.

kindness

I forgot my wallet. I apologetically told the restaurant people that I have to go home and fetch my wallet. They smiled and said its ok without a glint of apprehension in their tone.

މާނައެއް ނެތް

 ދުނިޔެ ދައްކާ ދަޅަތަކަށް

ހެއްލި ނިމިދިޔަޔަސް

ނުހެއްލޭން ހުއްޓަސް

ނިމޭ އިރު ޖެހޭނީ އެއްތާކުއޭ

މީން އެއްވެސް ކަމެއްގެ

އެއްވެސް މާނައެއް ނެތް

އެއްކަންތައް އަނެއްކަންތަކާ

ވަކިކޮށް ބަލާއިރު

ކަންފުލު ކަމެއް ލައިގަތުން

ހީވާގޮތޭ، އެކަތި އަނެކައްޗާ ގުޅިފަހެން

ނޫނެކޭ

މީ ގުޅުމެއްނެތް ތަފާތު ކަންތަކެއް

މަތިން ދުރުބަލާ އިރު ހީވާނޭ

ހުރިހާ ގަހެއްގެ ފަތްތަކަކީ

އެކަތިގަނޑެކޭ، ފުރާޅެއް ކަހަލަ

މިއޭ މީގެ އުސޫލަކީ

so we met again

I was hanging out with V and she just told me that she was pregnant! I was elated. Then N came and joined us and announced that she is getting a divorce. Worse. She is leaving Bangkok within the very week. My emotions jumped from one end of the spectrum to the other.

That was almost a year ago.

Out of the blue, last month, N messages me and says she is coming to Bangkok for a short visit. V and I met her yesterday. V was with her five month old son and N seems to be in happy spirit. She has moved on and is dating a French guy now. She is always in love with Paris. This is the best thing that could happen.

Pink Flamingos

Last night Mamdhu and I saw Pink Flamingos.

We were expecting this to be yet another run of the mill cheesy transvestite movie. We were not at all prepared for the journey this movie took us on. Brilliantly hilarious, gross and inappropriate!

It breaks almost all the societal taboos, such as cannibalism, incest, homosexuality etc in less than two hours! We’ve never seen anything quite like this before.

I’d highly recommend this to anyone wishing to experience beyond the normal accepted realm of society.

Chicken and Eggs debates are always hilarious. Here is the movie’s chicken and egg situation:
Miss Edie: Babs, where do eggs come from? 
Babs Johnson: From little chickens, Mama. They lay them, and we eat them.

Miss Edie: But suppose someday there weren’t any chickens. Would that mean there wouldn’t be any eggs?
Babs Johnson: Oh, I don’t think you have to worry about that, Mama.
Miss Edie: But… but is it true, Babs? lf there weren’t any chickens, there wouldn’t be any eggs? Is that true?
Babs Johnson: I suppose so, Mama… but there will always be chickens. You can be sure of that.
Miss Edie: But suppose someday it happens. Suppose someday there weren’t any chickens. Oh, Babs, what could I possibly do? And then the eggman wouldn’t have… he wouldn’t have a job. It might happen, Babs. What could I do?
Babs Johnson: Now, Mama, that’s just egg paranoia. I think you’re being very silly. There will always be chickens. Why, there are so many chickens now… that we can eat some and let some of them live… in order to supply us with eggs. Chickens are plentiful, Mama. The world will never be without chickens. You can be sure of that.
Miss Edie: Oh, Babs… IT COULD HAPPEN! IT COULD HAPPEN!


Here are other favourite lines:

Mr. Vader: Do you believe in God? 
Divine: I AM GOD! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Babs Johnson: Oh my God Almighty! Someone has sent me a bowel movement!  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Crackers: Let’s sleep in gas station lavatories this time, mama. Fuck permanent residences. It’ll strengthen our filthiness. 

Quotes via imdb.

taro tea

Yesterday Mamdhu and I went to a simple steak restaurant near our home for dinner.

I ordered for a taro tea. Its the creamiest and yummiest drink I’ve ever had in Thailand! (and was not overtly sweet!)

I’m gonna have this again today. Can’t wait!