Monthly Archives: January 2012

މިހާވަރަށް ރުޅި މިއަންނަނީ ކީއްވެ؟.

ދޮޅުމަސް ވަންދެން ހުޓުމެއްނެތި މުޒާހަރާ، ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ގައިމު ހިއްވަރު އެބަހުރިތާ! ދިވެހިން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ގޮސް މުޅިން ވަޖިދުވީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ކަންތައް މިދާ ގޮތް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވެން ފެށީ! ނުނީ ބޮޑު ރާޅެއްގެ ތެރޭގަ ވާނުވާ ނޭނގި އެނބުރެމުން ސެބުރެމުން ދަނީ! އަޅެ، ނޫންތަ؟ 

Relaxed at the City Centre

I met my friend near her home. This apartment at her neighbourhood has the most beautiful bouganvila at the balcony!

We went to Siam Paragon and  ate Indian food.
Then we sat outside the mall munching on doughnuts and ogling  the spectacular Chinese New Year decorations!  

                                     

We sat there for a long long time. Sound of water dripping from the wall into a pool, mimicking the music of a water fall, has the most relaxing power. The heavy traffic few metres away, the exodus of people coming and going, and the train moving above us seemed so separated from our little haven. To our relaxed minds it was if anything a screen playing at the background with its sound muted.

Nectar in a Sieve

by Kamala Markandaya

While the sun shines on you and the fields are green and beautiful to the eye, and your husband sees beauty in you which no one else has seen before, and you have a good store of grain laid away for hard times, a roof over you and a sweet stirring in your body, what more can a woman ask for?

2012:6

(Photos from this website.)

jitters

This is the first time Mamdhu is taking a vacation by himself (without me) in four years. Although I was missing him terribly, the day did turn out pretty well.

I attended a friend’s graduation the first thing in the morning. We took endless pictures! Congratulations, Pear.

In the evening I had dinner and watched a movie with a group of friends. It was all laughter and good food!

Here I’m at the end of the day, longing to be in Mamdhu’s arms.